GIỚI THIỆU BAN GIÁM HIỆU
Theo Quyết định số..../QD-TCKTBD ngày.......của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương về Về việc ban hành Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động Trường Trung cấp kinh tế Bình Dương
 23-07-2021  | Nguyễn Minh Tâm

        BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG

        1) Hiệu trưởng- THS. ĐOÀN THỊ MINH THUẬN

2) Phó hiệu trưởng - THS. NGUYỄN MINH NINH

VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG

1) Hiệu trưởng trường trung cấp là người đứng đầu trường trung cấp, đại diện cho nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường;

2) Hiệu trưởng trường trung cấp là người điều hành tổ chức, bộ máy của trường trung cấp;

3) Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm;

4) Hiệu trưởng trường trung cấp công lập được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp;

5) Hiệu trưởng trường trung cấp công lập là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác tài chính, tài sản của nhà trường.

VAI TRÒ, VỊ TRÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1) Phó hiệu trưởng trường trung cấp là người giúp hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

2) Phó hiệu trưởng trường trung cấp phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đã có ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; có đủ sức khỏe; có uy tín và năng lực quản lý.

Riêng phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo thì tiêu chuẩn bổ nhiệm, công nhận như tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng.

3) Phó hiệu trưởng trường trung cấp có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng; được thay mặt hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.

4) Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng là 05 năm.

 

Bài viết liên quan 4
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN