GIỚI THIỆU CẤP ỦY - BCH CÔNG ĐOÀN - BCH ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG
Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể luôn phát huy được sức mạnh, xây dựng tập thể khối đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
 31-07-2021  | Đoàn Thị Minh Thuận

---------------------------------------------------------------CẤP ỦY CHI BỘ ------------------------------------------------------------

Đ/c Đoàn Thị Minh Thuận

PHÓ BÍ THƯ

Đ/c Nguyễn Dung Hạnh

ỦY VIÊN

-------------------------------------------------BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN---------------------------------------------------

Đ/c Nguyễn Thị Nở

CHỦ TỊCH

Đ/c Nguyễn Minh Ninh

PHÓ CHỦ TỊCH

Đ/c Lương Thị Ánh Sương

ỦY VIÊN

-----------------------------BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN SỒ CHÍ MINH----------------------------

Đ/c Nguyễn Mậu Đạt

BÍ THƯ

Đ/c Trần Thị Vân

PHÓ BÍ THƯ

Đ/c Lê Huỳnh Nam

ỦY VIÊN

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt

ỦY VIÊN

Đ/c Lê Thị Minh Loan

ỦY VIÊN

Đ/c Dương Quang Huy

ỦY VIÊN

Đ/c Hoàng Thị Thái

ỦY VIÊN

 

Bài viết liên quan 4