HyperLink
26
08-2016
Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương hiện có 9 nhân viên có nhiệm vụ chính là tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Hành chính - Tổ chức, trọng tâm là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ CB - GV - NV nhà trường