GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG - KHOA
Theo cơ cấu tổ chức hiện hành, Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương hiện có 3 phòng chức năng và 3 khoa chuyên môn
 31-07-2021  | Đoàn Thị Minh Thuận

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 • Tổng số CB - NV: 4 người
 • Trưởng phòng: ThS. Võ Hồng Châu

2. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 • Tổng số CB - NV: 9 người
 • Trưởng phòng: ThS. Đào Minh Dinh

3. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

 • Tổng số CB - NV: 3 người
 • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mậu Đạt

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

1. KHOA CƠ SỞ - VĂN HÓA PHỔ THÔNG

 • Tổng số GV: 7 người
 • Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Nở 

2. KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Tổng số GV: 7 người
 • Phó trưởng khoa phụ trách: ThS. Nguyễn Hữu Bảo 

3. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 • Tổng số GV: 4 người
 • Trưởng khoa: ThS. Phùng Văn Phương

---------------------

Bài viết liên quan 4
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN