HyperLink
21
09-2020
Cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương được xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trường được ban hành theo Quyết định 827/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2007.