HyperLink
29
07-2021
Khoa Cơ sở - Văn hóa phổ thông được thành lập cùng với sự hình thành và phát triển của trường. Khoa chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
HyperLink
17
07-2021
Khoa cơ sở - Văn hóa phổ thông có 7 giáo viên cơ hữu, phụ trách giảng dạy các môn chung như chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, tiếng anh và tin học. Từ năm học 2021 - 2022, khoa sẽ phụ trách liên kết đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho các học sinh của...