HyperLink
26
08-2016
Phòng Công tác học sinh là phòng chức năng, có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh - sinh viên, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong học sinh và thực hiện các chính sách, chế độ theo qui định đối với...