HyperLink
18
08-2021
Về thực hiện Qui định hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN năm 2021
HyperLink
19
07-2021
Về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
HyperLink
19
07-2021
Về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, cao đẳng.