CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN XÂY DỰNG - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-TCKTBD ngày 19/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
 12-08-2016  | Quản trị

1. Giới thiệu ngành đào tạo:

-  Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

-  Tên ngành: Kế toán xây dựng

-  Mã ngành: 42340305

-  Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT: thời gian đào tạo: 24 tháng

-  Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo:

Chương trình được thiết kế để đào tạo người lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành kế toán - kiểm toán, ngành Kế toán doanh nghiệp xây dựng; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; tôn trọng pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.

Người học sau khi ra trường có được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề như: Quản trị doanh nghiệp, Dự toán công trình xây dựng cơ bản, Thống kê doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp xây dựng,…

Chương trình đảm bảo liên thông được với các bậc học cao hơn.

2.     Vị trí và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể:

- Làm việc trong các phòng, ban trong doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

- Làm việc với chức danh kế toán tổng hợp, kế toán kho hàng, kế toán tiền lương,… tại các doanh nghiệp xây dựng thuộc các thành phần kinh tế.

3.     Chuẩn năng lực của người tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

        3.1. Kiến thức:

-  Có các kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, quốc phòng an ninh, tin học căn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trình độ TCCN.

-  Có các kiến thức cơ bản cần thiết: Kinh tế chính trị, Luật kinh tế, Lý thuyết tiền tệ tín dụng, Lý thuyết tài chính, Lý thuyết hạch toán kế toán,…

-  Có các kiến thức chuyên môn của ngành như: Dự toán công trình xây dựng cơ bản, Tài chính doanh nghiệp, Thống kê doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp xây dựng, Phân tích hoạt động kinh tế.

        3.2. Kỹ năng:

-  Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

-  Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp xây dựng

-  Lập được báo cáo tài chính của doanh nghiệp

-  Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp xây dựng

-  Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

-  Làm kế toán doanh nghiệp xây dựng  bằng thủ công và bằng máy vi tính.

-  Sử dụng được phần mềm kế toán thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy vi tính phục vụ công việc.

       3.3. Thái độ

     -  Có nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có lối sống lành mạnh.

-  Tôn trọng kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp, tôn trọng pháp luật, trung thực trong công tác

       3.4. Tiếng Anh và Tin học

         Tiếng Anh và Tin học đạt trình độ A.

       3.5. Năng lực hành vi khác

- Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần phối hợp với các đồng nghiệp trong giải quyết công việc.

 

Bài viết liên quan 21